Za vznikom softvérového produktu THEMIS stála potreba vytvorenia komplexného informačného systému zameraného na „praktickú“ stránku plánovania a riadenia informačných systémov a ich bezpečnosti v duchu „čo nemeriate, to neriadite“. Zo skúseností z praxe vychádza aj naša koncepcia prehľadných užívateľských a manažérskych výstupov a súhrnných reportov stavu riadenia informačných aktív a ich bezpečnosti v organizácii.

Produkt THEMIS nie je DMS systémom (dáta sú uchovávané v databáze a pripravené na modelovanie, uložené sú len historické výstupy) a jeho veľkým prínosom pre Vás budú prehľadné pracovné plochy, výstupy a centralizovaná správa dokumentácie informačných aktív, riadenia informačnej bezpečnosti, kontrol, monitoringu, plánovania a čerpania rozpočtu, procesov, plánovania kontinuity činností a obnovy systémov spolu s definovaním testovacích procedúr, vyhodnocovania rizík a incidentov, databázy známych problémov a znalostí z oblasti informačnej bezpečnosti, zmien bezpečnostných konfigurácií, sledovania úrovní služieb bezpečnosti, sledovania a pravidelnej aktualizácie bezpečnostnej legislatívy a z nej vyplývajúcich úloh.

Softvérový produkt THEMIS pozostáva zjednotlivých modulov, ktoré sú spracované logicky s dôrazom na ich vysoké praktické využitie a v súlade s legislatívnymi požiadavkami na riadenie informačných systémov, plánovania, centralizácie a informačnej bezpečnosti spolu s procesnou metodikou.

Viac o softvérovom produkte sa dozviete na stránke produktu http://themis.solutions.